Rapport från studieresan

Den 10-11 november träffades 10 rådgivare på Kastrup för att gemensamt bege sig till Odense och Kolding i syfte att få en inblick i hur man arbetar med konceptet TurnAround i danska lantbruksföretag. Deltagarna på resan representerade Växa Sverige, LRF Konsult, Lovanggruppen, Agroråd och RådNu. Enkelt uttryckt handlar konceptet TurnAround om att under en period på några år och med kraftiga insatser från bank och rådgivare, vända en negativ företagsutveckling och skapa ett långsiktigt hållbart företag.

Möte med Danske bank

Första stoppet blev i Odense där vi träffade Jörn och Olav på Danske bank som berättade om deras arbete med sk "weak customers". Strategin för att hjälpa kunder med betalningssvårigheter och likviditetsproblem är ganska utvecklad i Danmark och sammanfattningsvis kan man säga att danska banker fokuserar på att tidigt fånga upp svaga kunder och samarbetar sedan med rådgivarna som omgärdar lantbrukarna. Danske bank uppmärksammar också 3 saker som företag i kris generellt har gemensamt; de slutar ringa, de har obetalda leverantörsskulder och flera kreditgivare.


Möte med Danske Bank i Odense.

Seges utbildar rådgivare

Väl framme i Kolding var det sedan dags för en träff med Ivan Damgaard, som arbetar med verksamhetsutveckling på Seges*, och Ulrik Simonsen, ekonomirådgivare (tillika TurnAround-rådgivare) på Kolding Herred Landbrugsforening. De berättade om hur en TurnAround går till i praktiken.

Teamet som genomför en TurnAround består av en Team Leader som ansvarar för budget och processledning, en utomstående rådgivargrupp samt experter inom olika områden. Processen som kännetecknas av många uppföljningar, frekvent kommunikation och kontroll, börjar med en analys av nuläget, en handlingsplan för genomförandet, och en 5-års plan för den totala verksamheten. Under de två första åren omprövas inte 5-årsplanen, vilket ger lantbrukaren en trygghet – banken kommer under dessa år inte att komma med några överraskningar, under förutsättningen att lantbrukaren håller sig till planen. En TurnAround kostar ca 200 000 DK och ska betalas ur lantbrukarens egen ficka.

Gårdsbesök

Det första gårdsbesöket gjordes på en gård någon mil utanför Kolding. Vi träffade även lantbrukaren och hans rådgivare från Kolding Herreds Landbrugsforening.

Gården har 248 holsteinkor och brukar 190 ha, varav 100 ha arrenderas. Man genomförde en TurnAround för 2 år sedan och har genom hårt arbete ökat produktionen från ca 8500 kg ECM till 10 000 kg ECM och på så vis förbättrat resultatet, även om resultatet ännu inte är positivt.

I just det här fallet innebar TurnAround-processen att lantbrukaren fick bygga ett nytt stall. Nulägesanalysen vid processens början gjorde bedömningen att det var omöjligt att bedriva en lönsam mjölkproduktion i enbart de gamla stallarna, så för att minska trycket i kostallet byggdes ett sinkostall med bankens tillåtelse.

Lantbrukaren köpte sina föräldrars gård till marknadspris (ca 25 milj) 2007 och i nuläget amorterar han 1,7 miljoner DK/år på sitt bottenlån och 1 miljon DK/år på topplånet. I gengäld får han ett större utrymme på sin checkkredit, men till en hög ränta på 8 %. Eftersom man även för nästa år budgeterat för ett underskott på ca 300 000, dröjer det troligtvis fram till 2017 innan verksamheten är i närheten av ett positivt resultat.

Det andra besöket gjordes på Fyn. Vi träffade lantbrukaren och hans affärsrådgivare från Centrovice. Gården har 280 Jerseykor och brukar 214 ha varav 127 ha arrenderas. Lantbrukaren var tidigare kund i Fionia Bank, som gick i konkurs i början av den förra finanskrisen. För att accepteras som kund i Agricultural Financing Bank, krävde banken att han genomförde en TurnAround, trots att företaget hade ett resultat som möjliggjorde betalning av såväl amortering som räntekostnader. Processen har dock inneburit en rad förbättringar som också genererat högre mjölkproduktion - som nu ligger på ca 10 000 ECM.


Den andra besöksgården hade 280 Jerseykor.

Banken har nu ställt ett krav på lantbrukren om att under en 5-årsperiod spara ihop till en miljon danska kronor. Om man lyckas med detta skrivs 5 miljoner av från hans totala lånebelopp.


Slutsatser från resan
Sammanfattningsvis kan vi läras oss flera saker av TurnAround-konceptet. Genomförandeprocessen kännetecknas av hög samarbetsgrad mellan lantbrukare, rådgivare och bank, de långsiktiga planerna över flera år ger styrka i det dagliga arbetet, och uppföljningen sker frekvent och kontrollerat. För en lyckad process krävs ett tidigt agerande, som beror av att man uppmärksammar ”early warnings”.

*Seges är ett kommanditbolag vars främsta uppgift är att bistå lantbruksnäringen med kunskap bl a genom databasen LandbruksInfo. Seges har god tillgång på statistik över danska gårdar, då siffror rapporteras in per automatik genom ett system som liknar vår kokontroll.

 


 

  
Växtkraft i Järpås AB