Inspel till Livsmedelsstrategin

Branschrådet har genom Jesper Broberg (Hushållningssällskapet), Jakob Söderberg (Växa Sverige) och Jimmy Larsson (LRF Konsult) givit ett antal inspel till den nya Livsmedelsstrategin som Näringsdepartementet utformar och som förväntas vara klar under våren 2016.

Fem fokusområden
Sammanfattningsvis kan inspelet bakas ner till 5 fokusområden:

1. Livskraftig och lönsam svensk primärproduktion är viktigt för Sveriges ekonomi, samhälle och landskap/natur

2. Stimulera tillväxt, företagande och resurs- och kostnadseffektivitet

 • Marknadsanpassa produktionen efter det som efterfrågas, öka mångfalden
 • Underlätta tillväxt, expansion och investeringar. Underlätta samarbete mellan gårdar
 • Fokus ekonomisk hållbarhet och tillväxt
 • Benchmark och fokus på att lära av de bästa i Sverige och utomlands
 • Mer fokus på effektiviseringar och/eller öka värdet på råvaran för att stärka lönsamheten på gårdsnivån


 • 3. Ta vara på möjligheterna genom att marknadsanpassa produktionen utifrån det som konsumenterna köper och marknaden efterfrågar. Mer ”både och” istället för regelverk och ”antingen eller”
 • Se potentialen i tillväxt och avstå inte mångfalden och alla olika marknadssegment som finns. Unika mervärden ger högre pris för att de just är unika.
 • Svensk produktion behöver t ex bli mer kostnadseffektiv för att långsiktigt klara handels prispress för EMV i nivå med konkurrentländerna
 • Stimulera olika typer av nischproduktion som ett alternativ till konventionell produktion, men det måste vara frivilligt och bygga på principen stimulera och inte tvinga (annars gå det inte att ta ut mervärde på råvaran)


 • 4. Lika konkurrensneutrala regler och villkor (nu eller aldrig)
 • Politiska regler och möjligheter att använda samma insatsmedel
 • Lika regelverk för alla leverantörer oavsett land eller koppla tydliga ersättningar/kompensation för särregler Avvikande regelverk som konkurrenterna måste kopplas till tydlig merbetalning för att inte snedvrida konkurrens
 • Betala ut EU ersättningar snabbare för att stärka likviditeten och inte försämra lantbrukarnas ekonomi och säkerhet
 • Ökad flexibilitet och målstyrning s. Stimulera produktion som är värdefullt samhället, ex eko, djurvälfärd, bete osv. (stimulera men inte tvinga) . Kompensera kostnader som inte fullt ut kan tas ut på marknaden men som tar ett stort kollektiv ansvar, t ex antibiotika


 • 5. Ökat fokus på FoI i frågor som ger konkret konkurrenskraft, lönsamhet och tillväxt på gårdsnivå
 • Bredda hållbarhetsperspektivet som FAO till miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet
 • Utveckla innovationsprocesser från forskning till tillämpning på gård och hur det sedan säljs på marknaden och direkt går att använda på gårdsnivå
 • Anpassa forskning och utbildning efter näringens behov för att skapa ökad konkurrenskraft, lönsamhet och tillväxt


 •  


   

      
  Växtkraft i Järpås AB