Årsmöte i Uppsala

Dagen började med årsmöteshandlingarna och ordförande för mötet var Per Pettersson (LRF Mälardalen). Årsmötet valde in Andrea Holmström (Gård & Djurhälsan) till ny ordinarie ledamot, övriga ledamöter valdes om och resten av styrelsen består därför av Ulrik Lovang, Lovang Lantbrukskonsult, Jesper Broberg, Hushållningssällskapet, Jimmy Larsson, LRF Konsult, Jakob Söderberg, Växa Sverige och Per Larsson, mjölkföretagare. Protokollet i sin helhet läggs upp inom kort. På mötet deltog förutom representanter från medlemsföretagen även representanter från SLUs ledning, fakulteter och kommunikationsavdelning.

Konkurrenskraftsutredningen – vad hände sen?
Efter årsmötet berättare Jacob Söderberg om vad som hänt sedan Konkurrenskraftsutredningen presenterade rapport. Jesper Broberg och Jakob Söderberg fick frågan att delta i konkurrenskraftsutredning som gick ut på att hitta förbättringsmöjligheter för att nå målet om en attraktiv, innovativ och ekonomiskt och socialt hållbar lantbrukssektor. Utredningen hade fyra fokusområden; regler och villkor, företagande, marknadsförutsättningar samt kunskap och innovation.

Exempel på diskussioner som förs nu är om vi ska ha en strategi för mer Egna Märkesvaror (EMV) eller för en produktion med mervärden? Den nya livsmedelsstrategin kommer att presenteras under sommaren. Ett flertal projekt är igång och man har även tagit fram handlingsplaner för gris, mjölk, lamm och nötkött.

Den nya livsmedelsstrategin
Lars Olsson som arbetar på Näringsdepartementet med frågor kring den kommande livsmedelsstrategin fick sedan ge oss en uppdatering om sagda strategi, som förväntas vara klar i juni. Det finns flera anledningar till att en ny strategi behövs:

 • Produktionen av livsmedel måste öka i Sverige
 • För att möta globala samhällsutmaningar
 • För att öka sysselsättningen och tillväxten i livsmedelskedjan
 • För att öka innovationskraften och lönsamheten i svensk livsmedelssektor


 • För att möta en ökad efterfrågan på livsmedel (till 2050 kommer den globala efterfrågan att ha ökad med +60%) finns det stora möjligheter för svensk produktion. Vi kan även bidra med de värden som svensk produktion står för; god miljö- och djuromsorg, klimateffektiv produktion och säkra livsmedel - Värden som är starkt gångbara både regionalt (EU) och globalt. Utmaningarna är att lönsamheten och innovationskraften behöver öka för att vi ska bli mer konkurrenskraftiga. Andra konkurrentländer satsar minst lika hårt och har varit i gång i flera år med tydliga strategier, på så viss är det en tuff marknad. En annan utmaning är att vissa sektorer i Sverige viker och dessa behöver stöttas snabbt.

  Den nya livsmedelsstrategin kommer att omfatta hela livsmedelskedjan med primärproduktionen som grunden och strategier för hur en framgångsrik livsmedelsindustri blir motorn för ökad sysselsättning. Hållbarhet går som en röd tråd genom strategin. Strategin består av två tunga delar där regering och riksdag bidrar genom att utforma en långsiktigt hållbar strategi som anger stabila förutsättningar för företagande och produktion. Utan näringens/livsmedelskedjans viktiga insatser kommer arbetet med strategin dock att halta.

  Förutom de övergripande målen finns mål för 3 strategiska områden; regler och villkor, marknad och konsument och kunskap och innovation.

  SLUs rekryteringsprocesser
  För att få en inblick i hur SLU rekryterar studenter till utbildningarna tog vi hjälp av Daniel Westergren och Li Gessbo som jobbar med kommunikationsfrågor på SLU. Att få många sökanden till utbildningarna är alltid en utmaning. Förutom att endast 21 % av ungdomarna känner till SLU är också rekryteringsbasen liten, då antalet personer i åldrarna 18-25 är färre än för några år sedan. En högre grad av urbanisering och stor konkurrens från andra större universitet gör att det kan vara svårt att nå ut i bruset. Marknadsföringen sker idag på många olika sätt och förutom deltagande på mässor, annonsering i dagspress och på internet har flera andra idéer testats. T ex finns det möjlighet för intresserade att hänga med en SLU-student på campus under en dag för att få en inblick i utbildningen och se SLUs campus. På Facebooksidan ”pluggahållbart” och på www.sanningen.slu.se finns konkreta exempel på hur marknadsföringen kan se ut.

  Näringens kompetensbehov
  SLUs utbildningar ska givetvis spegla ett behov från näringen. För att förtydliga detta presenterade Branschrådets styrelse ett antal kompetenser inom varje ämnesområde som det är lämpligt om nyutexaminerade studenter besitter. Generellt vore det bra (inte bara inom rådgivning) om sökanden förutom grundläggande ämneskunskaper också har en kommunikativ kompetens och ekonomiska grundkunskaper. Praktisk erfarenhet och förståelse för hur produktionssystem fungerar är särskilt viktigt för potentiella rådgivare.

  Efter lunch var det dags för workshop och ämnet som diskuterades var hur SLU och Branschen kan samverka för att bidra till ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart lantbruk till 2030. Slutsatsen blev att ett samarbete skulle gagna näringen och för att följa upp diskussionerna ska höstens fysiska styrelsemöte förläggas i Uppsala så att ett samarbete med berörda representanter på SLU kan inledas.


  Sista punkten på mötet blev att ringa upp vinnaren av Årets Rådgivarinsats. Mer om vinnaren och insatsen kommer inom kort!

  Styrelsen tackar alla närvarande för dagen!

   


   

      
  Växtkraft i Järpås AB