Framgångsfaktorer hos de besökta företagen
- Stor drivkraft att uppnå sina mål, oavsett vad målen är.
- Tydliga strategier för att utveckla sitt företagande (även om de inte alltid är detaljerade i skrift).
- Vill ha roligt i sitt företagande.
- Har ett nätverk av kollegor som man under åren har haft en tät dialog med kring viktiga beslut.
- Bra arbetsrutiner samt duktig personal med individuellt ansvar.
- God kostnadskontroll.

Övriga reflektioner från besöken
- Det finns en stor betalningsvilja för bra råd men låg betalningsvilja för dåliga råd.
- Upplever att det är svårt att hitta de rådgivare man efterfrågar. Vill ha hjälp att hitta rådgivare med olika kompetenser och även olika profil/personkemi.
- Rådgivare får inte vara ja-sägare utan ska våga ifrågasätta hur man gör på gårdarna.
- Rådgivare bör samverka med varandra för att skapa ännu bättre helhetsrådgivning.
- Vill ha hjälp att trimma alla delar av sina företag.

Uppmaning till rådgivare och rådgivningsorganisationer
- Rådgivningen måste anpassas till mottagarens mål för verksamheten. Det är därför viktigt att i ett tidigt skede ta reda på vilka mål mottagaren av rådgivning har. Om det saknas tydliga mål är det viktigt att försöka locka fram dem. Samt att hjälpa till att göra målen mätbara.
- Kontakta lantbruksföretagen och erbjud dem rådgivning som borde kunna vara av intresse för dem.
- Erbjud gärna personalutbildningar på plats på gårdarna för att engagera fler i personalen samt få innehållet anpassat till den aktuella gården.
- Upprätta en prioritering över vilka delar av företaget som första ska trimmas eftersom det inte är realistiskt att trimma alla delar av företaget samtidigt.
- Eftersom utbytet med kollegor är viktigt för företagens utveckling så är en tydlig rådgivningsinsats att skapa kontaktytor mellan lantbrukare som bedöms ha möjlighet att ge varandra ett utbyte.
- För att underlätta för företagarna att utvärdera sin egen produktion och strategier är det viktigt att rådgivningen kan tillhandahålla verktyg för benchmarking.
- Försök uppskatta värdet för kunden av olika rådgivningsinsatser.

Stor tack till de besökta gårdarna och alla deltagare på studieresan. Vi siktar in oss på en ny studieresa i någon form nästa höst igen.

Styrelsen för Branschråd för Lantbrukets Rådgivningsföretag, genom Ulrik Lovang.

  
Växtkraft i Järpås AB