Rapport från Rundabordssamtalet om SLUs utbildningar 10 april, ge synpunkter senast 8 maj

Under dagen presenterade SLU sina planer för att fördubbla antalet studenter samt att man vill få en fullständig bologna-anpassning av agronom- och jägmästarprogrammen. Vilket innebär att ett 3-årigt kandidat-program + ett 2-årigt mastersprogram ska ersätta de nuvarande 5-åriga agronom- och jägmästarprogrammen. Det ska dock även fortsättningsvis vara möjligt att ta ut en agronom- och jägmästarexamen. Bakgrunden är bland annat att inget av agronomprogrammen fyller sina platser. Genom ett ändrad utbildningsupplägg ska det bli lättare för studenter att fortsätta läsa på SLU efter att man genomfört något annat kandidatprogram. Dessutom hoppas man att fler studenter kommer välja SLUs utbildningar när man inte behöver välja programinriktning från början.

Formellt sett har Utbildningsnämnden redan fattat beslut om förändringarna men SLUs styrelse har ännu inte fattat något beslut. Under dagen så framfördes från många olika håll att processen känns onödigt forcerad och att det är förvånande att branschen inte fått vara mer i processen tidigare. Ett starkt önskemål från Branschråd för Lantbrukets Rådgivningsföretag inkl många andra som var på plats är att man ska behålla den nuvarande ingången till Agronomprogrammen men att vi därutöver ser positivt på att det skapas ytterligare ingångar till SLUs utbildningar som kan öka studentantalet. Vi delar även bedömning att det är viktigt att SLU får fler studenter för att både förbättra ekonomin i respektive kurs, kunna hålla igång fler kurser samt uppnå att fler studenter som lämnar universitet har en relation till lantbruksnäringen och matproduktion.

Fram till 8 maj så får externa intressenter ge skriftliga inspel i processen, vilket i så fall ska skickas till UN-sekr@slu.se. Mer information går att få från Karin Holmgren (Rektor och Utbildningsnämndens ordförande) samt Johan Gaddefors (Utbildningsnämndens vice ordförande, Ansvarig för fördubblingsprojektet). 

Läs PM "Världen behöver dubbelt så många SLU-studenter"

 

  
Växtkraft i Järpås AB