Årsmötet

Det digitala årsmötet genomfördes med 9 deltagare från 7 medlemsorganisationer. Till ordinarie styrelseledamöter på ett år valdes Ulrik Lovang, Lovang Lantbrukskonsult, Jesper Broberg, Hushållningssällskapens Förbund, Fredrik von Unge, Växa Sverige, Jakobs Söderberg, Ludvig & Co, Kees de Jong, Gård & Djurhälsan och Lars Bjerke, Fyrklövern. Styrelsen väljer adjungerad lantbrukarrepresentant. Suppleanter väljs inte men beslut togs att om någon i styrelsen får förhinder ligger ansvaret på denne att hitta en ersättare, verksam inom samma organisation, som ska delta på mötena. Styrelsen får själv välja en lantbrukare som adjungerad ledamot.

Till ordförande för Branschråd för Lantbrukets Rådgivningsföretag på ett år valdes Ulrik Lovang, Lovang Lantbrukskonsult.

Till ordinarie revisorer valdes Erik Jemsund, Växa och Pär Martinsson, Hushållningssällskapet.

Seminariet

Under det efterföljande seminariet berättade Per Forslund om SLUs nya utbildningsupplägg. Upplägget med 3-årigt kandidatprogram följt av 2-årigt mastersprogram ska beslutas i sommar och användas vid ansökan våren 2021 för de studenter som sedan börjar hösten 2021. Upplägget ger möjlighet för ett ökat utbyte mellan lärosäten och ökad flexibilitet mellan olika inriktningar på SLU men i dagsläget är det svårt att få överblick vilka exakta alternativ som uppstår utifrån behörigheter och när kurser hålls mm. Per Frankelius, Linköpings universitet kunde själv inte närvara men vi gjorde ändå en genomgång av den presentation han förberett om vilka möjligheter de ser att utbilda inom de gröna näringarna och hur detta kunde ske i samverkan med andra universitet.

  
Växtkraft i Järpås AB