Nästa möte med SLU:s sektorsråd är 15 okt

 

Inom det så kallade sektorsrådet kommer vi från föreningen träffa Anna Lundhagen (SLUs Vicerektor för samverkan och miljöanalys) den 15 okt. Deltagare i sektorsrådet är utöver Anna Lundhagen, Per Arfvidsson (vice VD Lantmännen), Palle Borgström (ordf LRF), Åsa Domeij (hållbarhetschef, Axfood), Dorit Greve (VD, Växa Sverige), Håkan Henrikson (näringslivschef, Jordbruksverket), Ulrik Lovang (ordf Branschråd för Lantbrukets Rådgivningsföretag), Bo Selerud (förbundsdirektör, Hushållningssällskapens förbund), Rolf Åttingsberg (affärsområdeschef Handelsbanken). På detta möte deltar även från SLU Johanna Penell (programnämndsordförande vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap), Kristina Santén (enhetschef vid enheten för samverkan och utveckling, fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap), Pär Forslund (programnämndsordförande vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap), Mariette Manktelow (samverkanskoordinator).

 

Vid förra mötet i mars kunde vi konstatera att pandemins positiva effekt på digitaliseringen har underlättat kunskapsspridning. Vi diskuterade även den återkommande frågan om kunskapsförsörjning och tog bland annat upp:

- hur kan studenter erbjudas praktik och mentorskap inom branschen?

- hur kan branschen i högre grad delta i undervisningen på SLU?

- antagningsupplägg inom t ex veterinär för att locka fler studenter med inriktning på produktionsdjur

- hur ska studenter få information om exjobbsuppslag från företag?

- hur ska vi gemensamt uppmärksamma unga på arbetsmöjligheterna i näringen?

- hur kan SLU:s yrkestitlar exponeras mer i media?

- uppdatera SYO-konsulenter lokalt om branschens potential

- hur kan SLU blir mer närvarande på naturbruksgymnasierna?

 

På mötet 15 okt fortsätter vi diskutera kompetensförsörjningen med målet att vara ännu mer konkreta om vad vi kan göra och hur vi kan samverka inom dessa frågor mellan rådgivningsföretagen, branschen i övrigt samt SLU. Kom gärna med inspel som ni vill att vi tar med oss till mötet. 

  
Växtkraft i Järpås AB