På styrelsemötet 23 feb fastställdes verksamhetsplanen

Se sammanfattande dokument här

Huvudpunkter är:

- Årets rådgivarinsats (i stadgarna anges att föreningen ska ”Bidra till att öka status och attraktivitet i branschen”). Samarbete med ATL. Jury med rådgivare från olika organisationer samt lantbrukarrepresentant. Priset offentliggörs på årsmötet men delas ut på Brunnby Lantbrukardagar eller annat lämpligt tillfälle. Viktigt att få ut info tillräckligt tidigt så det finns chans för många nomineringar.

- Träffa ledningspersoner på SLU (i stadgarna anges att föreningen ska ”Företräda medlemmarna i dialog med myndigheter, universitet mfl i syfte att främja verksamheten i rådgivningsföretagen.”) Via sektorsrådet men vi behöver utveckla arbetet inom sektorsrådet med tydligare uppföljningar och tydligare mål med vad vi ska uppnå gemensamt. I övrigt fortsätter medlemsföretagen att hålla kontakten med sina respektive ämnes-fakulteter mm.

- Träffa SLU-studenter (i stadgarna anges att föreningen ska ”Verka för en säkrad tillgång till rådgivare med relevant kompetens att rekrytera.”) Uppmuntra medlemsföretag att erbjuda studiebesök, delta som föredragshållare på kurser mm. Bjud ev in studentrepresentanter till årsmötet.

- Årsmöte + seminarium (i stadgarna anges att föreningen ska vara en ”Mötesplats och nätverk mellan rådgivningsföretag.”) Fysiskt i april. I anslutning till årsmötet ska vi ha ett seminarium med information och diskussion om hur rådgivningsbranschen ska kunna dra nytta av de nya kunskapsnaven.

- Studieresa (i stadgarna anges att föreningen ska ”Arbeta för att utveckla rådgivningen till lantbruksföretag.”) Vi planerar för en studieresa hösten 2023. Gärna ett upplägg där rådgivare får möjlighet att besöka några olika lantbrukare och diskutera rådgivning inom något aktuellt ämne, t ex arbetsledning, organisation, helhetsrådgivning, samarbete mellan beställare och rådgivare.

- Uppmuntra till att skriva om rådgivare i tidningar som når många studenter, typ Ultunesaren, Agronomen, Lantmästaren. (i stadgarna anges att föreningen ska ”Verka för en säkrad tillgång till rådgivare med relevant kompetens att rekrytera.”) Alla i styrelsen hjälps åt att tipsa tidningarna om lämpliga rådgivare som kan vara med i artiklar för att uppmärksamma studenter på att det finns en arbetsmarknad inom rådgivning.

- Rådgivningsföretagen – lyft fram vad branschrådet gör för dem. Håll hemsidan uppdaterad och skicka medlemsbrev 3-4 gånger/år. Efter varje telefonmöte kan vi besluta om vi vill lägga upp någon info från mötet på hemsidan. Ev ska vi under året göra en enkät till medlemmarna för att följa upp föreningens verksamhet och få förslag och önskemål om vad vi ska arbeta med inom föreningen.

  
Växtkraft i Järpås AB